Regulamin

REGULAMIN HODOWLI PSÓW STOWARZYSZENIA

HODOWCÓW PSÓW UŻYTKOWO-OBRONNYCH „TENO”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Hodowli wprowadza się na podstawie §14 ust 7 pkt. i Statutu Stowarzyszenia Hodowców Psów Użytkowo-Obronnych ,,TENO” uchwałą Zarządu nr ………. z dnia ………, zwany dalej Regulaminem.

 2. Hodowcą w świetle przedmiotowego Regulaminu jest członek Stowarzyszenia prowadzący hodowlę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający jedną lub więcej suk oraz przydomek hodowlany.

 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli sprawuje Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.

Rozdział II

PRZYDOMKI HODOWLANE

§2

 1. Członek Stowarzyszenia rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany pisemnie wystąpić do Zarządu o zatwierdzenie przydomka hodowlanego na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Jeżeli przydomek się powtarza lub jego nazwa jest zbliżona albo ma podobne brzmienie do przydomka już istniejącego Hodowca zgłasza przydomek o innym brzmieniu.
 3. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wystawianie metryk.
 4. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli bez względu na rasę.

§3

 1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Stowarzyszenie jest identyfikatorem Hodowcy.

 2. Właściciel przydomka ma prawo upoważnić do posługiwania się przydomkiem hodowlanym małżonka lub pełnoletniego członka rodziny. Przedstawicielem jest właściciel przydomka.

 3. Nowy właściciel przydomka może uzyskać przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą poprzedniego Hodowcy potwierdzoną przez Zarząd.

Rozdział III

SUKI HODOWLANE

§4

 1. Do hodowli dopuszcza się sukę, która:
 1. jest zarejestrowana w Stowarzyszeniu i posiada rodowód(4pokolenia),
 2. ukończyła 12 miesięcy ale nie wcześniej niż w 2 cieczce,
 3. ukończyła kurs psa Użytkowo Obronnego, jest jego uczestnikiem lub ukończyła inny podobny kurs,
 4. została zakwalifikowana do hodowli przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Zarząd (wydano dla suki Kartę oceny wartości hodowlanej stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu).
 1. Sukę hodowlaną można zawiesić na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie

stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w Regulaminie.

Rozdział IV

PSY REPRODUKTORY

§5

 1. Do hodowli kryć dopuszcza się psa, który:
 1. jest zarejestrowany w Stowarzyszeniu i posiada rodowód(4pokolenia),
 2. ukończył 12 miesięcy,
 3. ukończył kurs psa Użytkowo Obronnego, jest jego uczestnikiem lub ukończył inny podobny kurs,
 4. w wyjątkowych przypadkach za zgodą komisji można dopuścić do rozrodu psa
  nie zrzeszonego lub zrzeszonego w innej organizacji posiadającego rodowód(4pokolenia), jednakże musi on posiadać predyspozycje na psa Użytkowo Obronnego, stwierdzane przez Komisję Kwalifikacyjną,
 5. został zakwalifikowany do hodowli przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Zarząd (wydano dla psa Kartę oceny wartości hodowlanej stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu).
 1. Psa reproduktora można zawiesić na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku niestosowania się hodowcy do wymagań zawartych w Regulaminie.

Rozdział V

PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY

§6

 1. Hodowca ma prawo do:
 1. uzyskiwania porad i informacji u Przewodniczącego Zarządu,
 2. otrzymania listy reproduktorów,
 3. informacji o obowiązujących przepisach,
 4. odmowy udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny,
 5. wyboru szczenięcia w pierwszej kolejności jeżeli umowa przewiduje szczenię za krycie.
 1. Hodowca ma obowiązek:
 1. otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im odpowiednie warunki utrzymania, dbać o higienę, prawidłowe żywienie oraz przestrzeganie terminów szczepień,

 2. używać psa wyłącznie do krycia suk ze skierowaniem,

 3. po kryciu wręczyć właścicielowi suki wypełniony i podpisany odcinek karty kopulacji stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu. Drugi odcinek wraz z kopią skierowania należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia,

 4. powiadomić właściciela reproduktora o urodzeniu się szczeniąt,

 5. pobierać ekwiwalent za krycie wg umowy zawartej z właścicielem suki,

 6. oznaczyć psy/suki tatuażem lub chipem wg wzoru ustalonego przez Stowarzyszenie,

 7. wypełnienie karty miotu stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu potwierdzonej przez lekarza weterynarii podczas znakowania szczeniąt,

 8. szczeniętom z widocznymi wadami fizycznymi metryki nie będą wydawane,

 9. wydać nabywcy szczenię po ukończeniu 7 tygodnia życia wraz z metryką i książeczką zdrowia.

Rozdział VI

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

§7

 1. Nadzór i kontrolę nad hodowlami członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu sprawuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie 3 członków wybieranych przez Zarząd w drodze uchwały, spośród członków Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją.

 2. Do zadań Komisji należy:
 1. dopuszczenie do krycia suki,
 2. kwalifikacja psa/suki do hodowli,

Rozdział VII

DOKUMENTACJA HODOWLANA

§8

 1. Skierowanie do krycia, karta kopulacji oraz karta miotu są podstawą do wystawienia metryki dla psa/suki, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu. Karty kopulacji, karty miotu i metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji tych druków Każdy z druków musi być oznaczony numerem ewidencyjnym.

 2. Metryka wraz z wnioskiem o wpis do księgi rodowodowej (stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu) jest podstawą do dokonania wpisu psa/suki do Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz do wystawienia rodowodu.

§9

Zmiana Właściciela psa/suki musi być zgłoszona do Stowarzyszenia celem odnotowania w

rodowodzie, po pisemnej zgodzie poprzedniego właściciela załącznik nr … .

§10

W przypadku zgubienia rodowodu właściciel psa/suki zwraca się pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia, wskazując które dokumenty zaginęły, o wystawienie nowego dokumentu z dopiskiem „Duplikat”. Zagubione dokumenty tracą moc.

§11

 1. Stowarzyszenie prowadzi rejestr hodowli prowadzonych przez członków Stowarzyszenia, w którym zamieszcza się następujące informacje:

 1. imię, nazwisko Hodowcy,

 2. adres hodowli,

 3. przydomek hodowlany,

 4. dane ewidencyjne psów/suk

 1. Podstawą wpisu do rejestru hodowli jest wypełniony przez Hodowcę wniosek stanowiący załącznik nr 9 do Regulaminu oraz odpowiednie dokumenty, o których mowa w rozdziale VII.

§12

W razie potrzeby dopuszcza się możliwość tworzenia nowych dokumentów (inne niż wymienione w Regulaminie) niezbędnych do prawidłowego ewidencjonowania hodowli. Rodzaj i zasady wydawania nowych dokumentów określać będzie Aneks do przedmiotowego regulaminu zatwierdzany przez Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

Szczegółowe przepisy dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte w załącznikach

stanowią integralną część Regulaminu.

§14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.